Din Sosyolojisi
Kitap Arka Kapak: Çağımızda, din ve toplum ilişkileri açısından ortaya çıkan evrensel boyuttaki büyük sarsıntıya paralel olarak, bütün dünyada, din olaylarının bilimsel, özellikle de deneysel ve sosyolojik incelenmesine duyulan ilgide kayda değer bir artış gözlenmektedir. Ülkemizde de toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu çok hızlı ve köklü toplumsal değişikliklere paralel olarak geleneksel din anlayışları, dinî yaşantılar, tutum ve davranışlarda ciddi sorunlar kendini göstermekte; bunların sağlıklı teşhis ve çözümlere kavuşturulması ihtiyacı, bu konularda modern bilimsel yaklaşımlardan hareketle gerçekleştirilecek olan deneysel sosyolojik çözümlemeleri gerekli kılmaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Açıkça konuşmak gerekirse, bir edebi eserden ziyade öğretici bir kaynak olan bu kitabı uzun zaman taraflı yazıları okumaktan ve dini olguları algılamakta tarafsız olma arzusu içinde olan herkesin okuması gerektiği kanaatindeyim. Bu kitapta sosyolojinin ne olduğu ve hem sosyolojinin hem de onun yeni bir dalı olan din sosyolojisinin tarihini ve günümüzdeki durumunu en iyi şekilde anlatan bir eser...

"Gerçeği, her türlü duygu ve ihtirastan uzak olarak incelemek istek ve yeteneği şeklinde de tanımlayabileceğimiz ilmi objektiflik, din sosyologunun temel prensibidir. Tecrübeye dayanan din sosyolojisi, dini sosyal olayları kıymet hükümlerine dayanmaktan kaçınmak, şahsi görüş ve anlayışları bir yana bırakarak tamamen objektif bir yol tutmak, toplumsal gerçekliğe dayanmak zorundadır. Bu anlamda din sosyolojisi, olması gereken veya istenenin normatif bilimi değil olanın objektif bilimidir."

"Şüphesiz din sosyologunun da kendi kişisel dini inanç ve kanaatleri olacaktır; ancak o bunları, ele aldığı konunun objektif değerlendirmesine karışmayacaktır. Onlar onun kişisel inanç ve kanatlarıdır öylece kalmalıdırlar."

İşte bu kitabın ana fikri diyebileceğimiz, bu kitabın,  din sosyologunun ve kendini dini olguları ve dini toplulukları bilimsel bir şekilde anlamak isteyen herkesin yapması gerekenleri açıklayan paragraflar.

"İlk dönemlerinde büyük bir medeniyet gelişmesine imkân veren İslam dünyası, özellikle 10. ve 11. yüzyıllardan itibaren fikri bir durgunluk, gelenekleşme, standartlaşma ve durağanlığa doğru eğilim gösterdi ve bu temayül giderek ivme kazandı. Bu çerçevede İslam dünyası gittikçe içine kapanarak, ilk dönemlerdeki hoşgörü ve tartışmayı bıraktığına, özellikle kendisini algılamada her türlü eleştirel yaklaşıma giderek kapıyı kapattığına, savunmacılık(apoloji), dogmatizm, skolâstik zihniyet, ezbercilik, taklitçilik ve tekrarcılığın arttığına ve en çok şerh ve haşiyeler düzeyinde bilim üretebildiğine önemle işaret etmek gerekir. Öyle ki, bir dönemden itibaren, İslam dünyasında serbest düşünceye karşı tahammülsüzlük arttı. Mesela felsefeye karşı gereksiz hücumlar bu çerçevede ivme kazandı. Hatta anlaşılan İbn Rüşd'den sonra İslam dünyasında pratik olarak artık filozof yetişmedi ve felsefi düşünce, Şiilerin arasındaki cılız varlığı dışında, hemen hemen pek varlık alanı bulamadı. Osmanlı’nın en gelişken dönemlerinde felsefeye karşı reddiyelerin sayısının artmış olması, fikri durgunluk ve tahammülsüzlük ve kapalılığın çok önemli bir göstergesi olmaktadır."

Günümüz İslam dünyasının sıkıntılarının temel sorunu denilen fikri kabızlığın ve taassubun güzel bir şekilde özetlendiği bir alıntı...

Ünver Günay; ilahiyatçı olması ve İslam dini konusunda da uzman olması sebebiyle İslam dinini, Müslüman toplulukların yaşamına ve tarihsel değişimine de değiniyor. 

Dini; evrensel ve milli olarak, tarım toplumu ve sanayi toplumları şeklindeki sınıflandırmalara ayırarak dünya dinleri ve farklılıklarını da gözler önüne seriyor.

Son olarak belirtmemiz gerekirse bu kitap ilahiyat fakültelerinde de ders kitabı olarak okutulduğu için detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlerinde rahatlıkla başvurabileceği ve yararlanabileceğine inandığım ve son zamanlarda okuduğum en faydalı eserlerden biriydi. 

Analist : Mustafa Emre Altın Kurum : İnönü Üniversitesi
Bu yazı toplamda 754 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.